پیش تولید فلزات آلیاژي

image

برش لیزری و رول به رول

خدمات برش لیزری و برش رول به رول

image

عملیات سختکاری

عملیات حرارتی افتراقی یا عملیات حرارتی انتخابی یا عملیات حرارتی موضعی، سخت کاری شعله‌ای، سخت کاری القایی