استاندارد طبقه بندى مس و آلياژهاى مس

استاندارد طبقه بندى مس و آلياژهاى مس

استاندارد طبقه بندى مس و آلياژهاى مس

مس و آلياژهاى آن برحسب سيستمهاى مجازى كه انجمن توسعه مسطراحى كردهاست طبقه بندى مى شوند. در اين سيستم اعدادى از C 100 تا C 799 مشخص كننده آلياژهاى كار شده و اعدادی از C 800 تا C 999 مشخص كننده آلياژهاى ريختگی مى باشد. اين دو طبقة اصلی به گروهها و زيرگروههاى مختلف تقسيم شده است.

استاندارد طبقه بندى مس و آلياژهاى مس 

مس و آلياژهاى آن برحسب سيستمهاى مجازى كه انجمن توسعه مسطراحى كردهاست طبقه بندى مى شوند.در اين سيستم اعدادى از C 100 تا C 799 مشخص كننده آلياژهاى كار شده و اعدادی از C 800 تا C 999 مشخص كننده آلياژهاى ريختگیمى باشد. اين دو طبقة اصلی به گروهها و زيرگروههاى مختلف تقسيم شده است:

آلياژهاى كار شده

1-  C1xx مس ها، وآلياژهاى با درصد زياد مس

2-  C2xx آلياژهاى مس - روی (برنجها)

3- C3xx آلیاژهای مس- روی - سرب (برنجهای داراى سرب)

4-  C4xx آلياژهاى مس - روی- قلع (برنجهاى دارای قلع)

5-  C5xx آلياژهای مس - قلع (برنزهاى فسفر)

6-  C6xx آلياژهای مس- آلومينيم )برنزهاى آلومينيم(، آلياژهای مس - سيليسيم )برنزهاى 

7-  سيليسيم( و آلياژهاى مس - روی...

8-  C7xx مس - نيكل و آلياژهاى مس - نيكل – روی (نقره نیكل)

9-  آلياژهای ريختگى

10-  C8xx مس هاى ريختگى، آلياژهاى ريختگى با درصد زياد مس، انواع برنجهای ریختگى، 

11-  آلياژهاى ريختگى برنز- منگنز، و آلياژهاى ريختگى

12-  C9xx آلياژهاى ریختگى مس - قلع - آلياژهاى مس - قلع - سرب، آلياژهاى مس - قلع - نيكل، آلياژهای مس - آلومينيم - آهن، و آلياژهای مس - نيكل - آهن و مس - نيكل - روی 

در جدول 6-2 بطور مثال تعدادی از آلیاژهای کاربردی مس با موارد مصرف آنها آمده 

است.

نظرات مشتری

بر اساس 0 بررسی

یک نظر بنویسید

یک نظر بنویسید