استاندارد طبقه بندى مس و آلياژهاى مس

مس و آلياژهاى آن برحسب سيستمهاى مجازى كه انجمن توسعه مسطراحى كردهاست طبقه بندى مى شوند. در اين سيستم اعدادى از C 100 تا C 799 مشخص كننده آلياژهاى كار شده و اعدادی از C 800 تا C 999 مشخص كننده آلياژهاى ريختگی مى باشد. اين دو طبقة اصلی به گروهها و زيرگروههاى مختلف تقسيم شده است.

استاندارد طبقه بندى مس و آلياژهاى مس 

مس و آلياژهاى آن برحسب سيستمهاى مجازى كه انجمن توسعه مسطراحى كردهاست طبقه بندى مى شوند.

 در اين سيستم اعدادى از C 100 تا C 799 مشخص كننده 

 آلياژهاى كار شده و اعدادی از C 800 تا C 999 مشخص كننده آلياژهاى ريختگی

مى باشد. اين دو طبقة اصلی به گروهها و زيرگروههاى مختلف تقسيم شده است:

آلياژهاى كار شده

C1xx مس ها، وآلياژهاى با درصد زياد مس

C2xx آلياژهاى مس - روی) برنجها(

C3xx آلیاژهای مس- روی - سرب )برنجهای داراى سرب(

C4xx آلياژهاى مس - روی- قلع )برنجهاى د ارای قلع(

C5xx آلياژهای مس - قلع )برنزهاى فسفر(

C6xx آلياژهای مس- آلومينيم )برنزهاى آلومينيم(، آلياژهای مس - سيليسيم )برنزهاى 

سيليسيم( و آلياژهاى مس - روی...

C7xx مس - نيكل و آلياژهاى مس - نيكل – روی ) نقره نیكل(

آلياژهای ريختگى

C8xx مس هاى ريختگى، آلياژهاى ريختگى با درصد زياد مس، انواع برنجهای ریختگى، 

آلياژهاى ريختگى برنز- منگنز، و آلياژهاى ريختگى

C9xx آلياژهاى ریختگى مس - قلع - آلياژهاى مس - قلع - سرب، آلياژهاى مس 

- قلع - نيكل، آلياژهای مس - آلومينيم - آهن، و آلياژهای مس - نيكل - آهن و مس 

- نيكل - روی 

در جدول 6-2 بطور مثال تعدادی از آلیاژهای کاربردی مس با موارد مصرف آنها آمده 

است.