نکات مهم در رابطه با خواص وکاربرد مس

خواص وکاربرد مس

نکات مهم در رابطه با خواص وکاربرد مس

نقطه ذوب مس 1083 درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن 2570 درجه سانتيگراد مى باشد. نقطه ذوب مس از آهن و فوالدها كمتر بوده و از این رو با شرايط آسان ترى ذوب ى شود. گرماى نهان گداز مس حدود 3/23 كيلوكالرى بر اتم گرم و يا تقريبا برابر 50/8 الرى برگرم مى باشد. و این مقدار گرمایى است كه در جريان ذوب براى متالشى شدن ساختار بلوری مس جامد )مکعب با سطوح مرکزدار( و تشكيل ساختار مذاب صرف مى شود.

خواص وکاربرد مس


نقطه ذوب مس 1083 درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن 2570 درجه سانتيگراد مىباشد. نقطه ذوب مس از آهن و فوالدها كمتر بوده و از این رو با شرايط آسان ترى ذوب مى شود. گرماى نهان گداز مس حدود 3/23 كيلوكالرى بر اتم گرم و يا تقريبا برابر 50/8 کیلو کالرى برگرم مى باشد. و این مقدار گرمایى است كه در جريان ذوب براى متالشى شدن ساختار بلوری مس جامد )مکعب با سطوح مرکزدار( و تشكيل ساختار مذاب صرف مى شود. 

وزن مخصوص مس برابر 8/9 گرم بر سانتيمتر مكعب مى باشد و همانگونه كه استنباط مى شود، نقطه ذوب و وزن مخصوص مس در مقاديرى نيستند كه به دليل زود ذوبی و يا سبكى مصارف صنعتى مس را افزايش دهند.مس بعد از نقره هادى ترين عنصر مى باشد. هدايت حرارتى مس نسبت به نقره برابر 92 درصد است، مقاومت الكتریکى آن برابر 1/58 میکرو اهم بر سانتيمتر مربع است و يكى از مهم ترین موارد مصرف مس بر قابليت هدايت حرارتى و الكتريکى آن استوار مى باشد. 

حضور عناصر ناخالصی و یا آلیاژی قابلیت هدایت مس را به شدت کاهش می دهد و از این رو در مصارف الكتريکى و انتقال الكتريسيته از مس بسيار خالص با تركيب بيشتر از 99/99 درصد مس استفاده می شود. درشكل 6-1 تاثير عناصر مختلف دركاهش هدايت الكتريکى مس نشان داده شده است.

مس خالص فلزى است نرم که سختى آن بسیار پایین است ولى قابليت آلياژسازى مس با ساير عناصر نظير روى، قلع، سرب، آلومينيم، سيليسيم و... باعث گرديده است كه دامنه آلياژهاى مختلف مس بسيار وسيع باشد و در آلياژهاى متعدد آن يک يا چند خاصيت نظير استحكام، زيبايى، هدايت، شكل پذيرى و... وجود داشته باشد.دامنه آلياژهاى مس بسيار وسيع است و در اين مورد شايد بتوان اظهار كرد كه آلياژهاى مس در ميان فلزات غيرآهنى از تمام آنها متنوع تر و متعددتر هستند. درحاليكه آلومينيم وآلياژهاى آن برخى از مصارف و كاربردهاى مس را محدود كرده اند ولى امروزه مس و آلياژهاى آن دامنه كاربردى وسيع خود را حفظ كرده اند. 

آلياژهاى مس معموال بر اساس كاربرد آنها دسته بندى مى شوند، در اين حال عناصر تركيبى به گونه اى هستند كه امكان دسته بندى آنها را براساس نوع آلياژ و شرایط ذوب و ريخته گرى نيز ميسر مي سازد. مصارف مختلف مس و زمينه هاى كاربردى آلياژهاى آن معموال بر یک يا چند از خواص زير استوار مى شود:

1. هدايت الكتريكى و حرارتى بسيارخوب و باال.

2. مقاومت بسيار خوب درمحيط هاى خورنده و خوردگى.

3.مقاومت به فرسودگی

4. طنين صدا.

5. رنگهاى دلپذير و زيبا.

6. تنوع آلياژى درساخت قطعات مقاوم به كشش و فشار.

كه در هر حال مى توان اين زمينه ها را در توليد سيم، كابل وساير مصارف الكتریكى، سماور، كترى، ديگ و ساير مصارف خانگى، برخى از وسايل صوتى، پمپ، شيرآب، پروانه كشتى و وسايل دیگرى كه مقاومت به خوردگى و استحكام نسبى مشخصه اصلى آنهاستاز قبیل چرخ دنده، بوش اهرم و ساير وسايل انتقال نيرو و همچنين در ساخت آلياژهاى ياتاقان جستجو نمود.
نظرات مشتری

بر اساس 0 بررسی

یک نظر بنویسید

یک نظر بنویسید