ورق مس

ورق مس

مشاهده

رول مس

رول مس

مشاهده

مفتول مس

مفتول مس

مشاهده

لوله مسی

لوله مس

مشاهده

میلگرد مس

میلگرد مس

مشاهده

ورق و رول مس برلیوم

ورق و رول مس برلیوم

مشاهده

میلگرد مس برلیوم

مفتول و میلگرد مس برلیوم

مشاهده

خواص وکاربرد مس

نقطه ذوب مس 1083 درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن 2570 درجه سانتيگراد مى باشد. نقطه ذوب مس از آهن و فوالدها كمتر بوده و از این رو با شرايط آسان ترى ذوب ى شود. گرماى نهان گداز مس حدود 3/23 كيلوكالرى بر اتم گرم و يا تقريبا برابر 50/8 الرى برگرم مى باشد. و این مقدار گرمایى است كه در جريان ذوب براى متالشى شدن ساختار بلوری مس جامد )مکعب با سطوح مرکزدار( و تشكيل ساختار مذاب صرف مى شود. وزن مخصوص مس برابر 8/9 گرم بر سانتيمتر مكعب مى باشد و همانگونه كه استنباطمى شود، نقطه ذوب و وزن مخصوص مس در مقاديرى نيستند كه به دليل زود ذوبی و يا سبكى مصارف صنعتى مس را افزايش دهند.

09125983831