رول فسفر برنز

رول فسفر برنز

مشاهده

ورق برنج

ورق برنج

مشاهده

مفتول برنج

مفتول برنج

مشاهده

رول برنج

رول برنج

مشاهده

میلگرد برنج

میلگرد برنج

مشاهده

لوله برنجی

لوله برنج

مشاهده

مفتول فسفر برنز

مفتول فسفر برنز

مشاهده

میلگرد فسفر برنز

میلگرد فسفر برنز

مشاهده

استاندارد طبقه بندى مس و آلياژهاى مس

مس و آلياژهاى آن برحسب سيستمهاى مجازى كه انجمن توسعه مسطراحى كردهاست طبقه بندى مى شوند. در اين سيستم اعدادى از C 100 تا C 799 مشخص كننده آلياژهاى كار شده و اعدادی از C 800 تا C 999 مشخص كننده آلياژهاى ريختگی مى باشد. اين دو طبقة اصلی به گروهها و زيرگروههاى مختلف تقسيم شده است.

خواص وکاربرد مس

نقطه ذوب مس 1083 درجه سانتیگراد و نقطه جوش آن 2570 درجه سانتيگراد مى باشد. نقطه ذوب مس از آهن و فوالدها كمتر بوده و از این رو با شرايط آسان ترى ذوب ى شود. گرماى نهان گداز مس حدود 3/23 كيلوكالرى بر اتم گرم و يا تقريبا برابر 50/8 الرى برگرم مى باشد. و این مقدار گرمایى است كه در جريان ذوب براى متالشى شدن ساختار بلوری مس جامد )مکعب با سطوح مرکزدار( و تشكيل ساختار مذاب صرف مى شود. وزن مخصوص مس برابر 8/9 گرم بر سانتيمتر مكعب مى باشد و همانگونه كه استنباطمى شود، نقطه ذوب و وزن مخصوص مس در مقاديرى نيستند كه به دليل زود ذوبی و يا سبكى مصارف صنعتى مس را افزايش دهند.

دسته بندی برنج ها

برنج ها: آلياژهاى مس و روى تحت نام كلى برنج در صنعت مورد استفاده قرار مى گيرد. برنج معمولى، حاوى 30 درصد روى و 70 درصد مس است كه در ساخت قطعات ريختگى و همچنين تهيه قطعات كارشده نظير ورق به کار مي رود.

09125983831